Veri Politikası

Bu Başlıkta Aktüel Bilgiler sitesine ait çeşitli “VERİ POLİTİKALARI ve GİZLİLİK POLİTİKALARI" ile 3. taraf ile yapılan Gizlilik anlaşmaları yer almaktadır. Detaylarda tüm bilgileri bulabilirsiniz. Sitemizde içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir. Google, bu sitenin trafiğini analiz etmek için çerezler göndermektedir. Sitemizi kullanmanızla ilgili bilgiler Google ile bu amaç doğrultusunda paylaşılır.  GOOGLE COOKIES AYRINTILARI BURADAN İNCELEYEBİLİRSİNİZ. TÜM BUNLARA EK OLARAK: Aktüel Bilgiler sitesi 3. taraf erişim kontrolleri, Google – Google Adsense – Google Analytics – Google Servisleri – Sosyal Ağlar – İç Kontroller – Yandex ve AB – Türkye yasaları hususunda dürüst davranmayı ilke edinmiştir. Bu konu sebebiyle:

Aktüel Bilgiler Bilgi Sitesi

Aktüel Bilgiler sitesi BURADA yer aldığı üzere tüm yükümlülüklere uymayı amaç edinmiştir.  Ek olarak Google Analytics servisi kullanması gereğince; Burada yer alan hususlara da uymayı amaç edinir. Bu hususlar  sitemizin “GİZLİLİK POLİTİKALARI” sayfasında aktarılmıştır. Dilerseniz Google Analytics’in web için şu anda kullanılabilen kapsam dışında kalma seçeneklerine ulaşarak Kapsam Dışı kalabilirsiniz. Bu hususa ek olarak sitemiz Google iş ortaklarının politikalarına da uymayı amaç edinir. Bu da : https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/partners/ sayfasında aktarılan tüm hususları kabul ettiğini açıkça gösterir. Son olarak sitemiz Google Adsense kuralları ve politikalarına da uymayı ivedilikle amaçlar. Bu hususla dileyen kullanıcılarımızın https://www.google.com/settings/ads adresinden reklam ayarlarını özelleştirmeleri de söz konusu olabilir. Google & Aktüel Bilgiler arasında bu politikalar ve aşağıda yer alan tüm bilgiler geçerlidir. BU SAYFAYA ayrıca sitemizin “YASAL UYARI” sayfası da eklidir.  Ek olarak diğer hususlar için ise “İLETİŞİM” sayfamız da VERİ POLİTİKALARImıza dahildir. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 1. AMAÇ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KVK Kanunu, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmektedir. Bu politikanın amacı, Aktuelbilgiler.com’un ilgili kişilere ait kişisel verilerin KVK Kanununa uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatları, prosedür şartları ve teknik bir politika oluşturmaktır. 2. KAPSAM Bu politikanın kapsamında, Aktüel Bilgiler ağına erişen üçüncü kişiler de dâhil olmak üzere Aktüel Bilgiler'e bağlı sitelerde çalışanlar bulunmaktadır. Politika, Aktüel Bilgiler’in sahibi olduğu ya da Aktüel Bilgiler tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde uygulanmaktadır. Bu politika, KVK Kanunu ve diğer kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin mevzuata dayalı olarak ele alınmış ve hazırlanmıştır. Aktüel Bilgiler, tüm çalışanlarının katılımı ve desteğini istemektedir. Aktüel Bilgiler bünyesindeki tüm çalışanlara, şirket varlıklarını uygun şekilde korumalarını sağlamak için yeterli eğitim ve yardımcı referans materyalleri temin edilecektir.Bu politika, Aktüel Bilgiler bünyesinde bulunan herkesin bilmesinin ve sürekli olarak uymasının beklendiği temel kontrol tedbirlerini tanımlamaktadır. 3. TANIM ve KISALTMALAR Bu bölümde politikada geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır. 3.1. Aktüel Bilgiler: AktuelBilgiler.Com 3.2. Aktüel Bilgiler Grubu: Aktüel Bilgiler ve bağlı ortaklık, iştirak ve iş ortaklarıdır. 3.3. Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanarak açıklanan ve veri işleme amacıyla sınırlı olarak verilen onay. 3.4. Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi. 3.5. Çalışan: Aktüel Bilgiler Gönüllü editörleri ve teknik ekip 3.6. Hizmet Sağlayıcısı: Aktüel Bilgiler hizmet aldığı ve/veya verdiği şirket. 3.7. Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. 3.8. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. 3.9. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Öğrenildiği taktirde ilgili kişinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki bilgiler. 3.10. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. 3.11. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir. 3.12. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu ve Veri Sorumluları Sicili ‘ne kayıt yaptırmakla yükümlü gerçek veya tüzel kişidir. 3.13. KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu 3.14. KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu 3.15. KVK Kanunu: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 3.16. Politika: Aktüel Bilgiler, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası. 4. ROL VE SORUMLULUKLAR 4.1 Veri sorumlusu KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi anlamına gelmektedir. Aktüel Bilgiler, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olup ve Veri Sorumluları Sicili açıldığında veri sorumlusu kaydını gerçekleştirerek kayıtlı veri sorumlusu sıfatına haiz olacağını beyan eder. 4.2 Veri sorumlusu temsilcisi Aktüel Bilgiler bünyesinde yer alan tüm iştirakler için Veri Sorumluları Sicili kurulduğu zaman Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt için gerekli olan veri sorumlusu temsilcisi atanması gerçekleştirecek olup işbu kişi tüm kişisel verilerin korunması ve işlenmesi, güvenlik önlemlerinin alınması ve düzenli denetimlerin yapılması faaliyetlerinin yönetilmesi ve yürütülmesinden sorumlu bir uzman olacaktır. 4.3 Veri İşleyen Aktüel Bilgiler’in verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiler. 4.4 Sorumluluk Kişisel verilerin Aktüel Bilgiler adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde ise veri sorumlusu olarak Aktüel Bilgiler ile veri işleyen kişiler tedbirlerin alınması konusunda müştereken sorumlu olurlar. Aktüel Bilgiler; veri sorumlusu olarak, kendisi ile kişisel verilerini paylaşan ilgili kişilere sağladıkları güvenin; iş ortakları, hizmet sağlayıcı, tedarikçi ve yüklenicileri tarafından da aynı şekilde sürdürülmesinin sağlanması için periyodik olarak, veri işleyenlerin gizlilik politikasına uyumunu denetler. 5. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER KVK Kanunu uyarınca Aktüel Bilgiler’in kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükleri bulunmaktadır. Söz konusu yükümlülükler şu şekilde sıralanmaktadır: 5.1 Aydınlatma yükümlülüğü Aktüel Bilgiler, kişisel verilerin toplanması sırasında, ilgili kişiyi aydınlatmak ve; bu kapsamda ilgili kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi vermekle yükümlüdür:
  • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
  • Kişisel verileri toplanmanın hukuki sebebi,
  • İlgili kişinin hakları.
Aktüel Bilgiler aydınlatma yükümlülüğü kapsamında; farklı araçlar ile ilgili kişileri kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirecektir. Ayrıca Aktüel Bilgiler kamuoyuna açık politikaların kişisel veri sahipleri tarafından anlaşılabilir olmasına önem vermektedir. Aktüel Bilgiler şirketlerin internet sayfalarındaki üyelik ve gizlilik sözleşmesinde yukarıda ifade edilen hususlara ilişkin bilgiler yer almaktadır.İlgili Kişilerin ne şekilde bilgilendirileceğine dair hangi araçların kullanılacağı iç politikalar ile belirlenmiştir. 5.2 Bilgilendirme yükümlülüğü KVK Kanunu 11. maddesi uyarınca, kişisel verinin temin edildiği ilgili kişinin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin hakları (Bölüm 11) belirtildiği gibidir. KVK Kanunu 13. maddesi uyarınca Aktüel Bilgiler söz konusu haklara ilişkin iletilen talepleri değerlendirerek; İlgili Kişileri bilgilendirmekle yükümlü olup işbu bildirim yasal mevzuat kapsamında belirlenen süre içinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu talepler, İlgili Kişiler tarafından yazılı olarak veya KVK Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle Aktüel Bilgiler’e iletilmelidir. Aktüel Bilgiler, Kurulun bu konudaki kararına aykırılık teşkil etmemek üzere İlgili Kişi’ye başvuru konusunda daha fazla olanak sağlamaya çalışır. 5.3 Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü Aktüel Bilgiler’in veri sorumlusu sıfatıyla, KVK Kanunu 12. maddesinden kaynaklı, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri işbu Politika’nın 10. bölümde belirtilmektedir. 5.4 Veri Sorumluları Siciline kaydolma yükümlülüğü Aktüel Bilgiler, KVK Kanunu 16. maddesi uyarınca, KVK Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmakla yükümlüdür.KVK Kanunu 16/3 maddesi uyarınca; işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi KVK Kurulu tarafından belirlenecek objektif kriterler göz önünde bulundurularak, sicile kaydolma zorunluluğuna getirilecek istisnalara göre iştiraklerden bir kısmı için istisna getirilebilir. 6. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI 6.1 Kişisel veriler KVK Kanunu kişisel verileri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, kişinin verilerinin belli veya belirlenebilir olması (bir başka bilgi ile bir araya getirildiğinde kişiye ulaşılması) gerekmektedir. Bir kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, kimlik, sosyal güvenlik numarası, telefon numarası, adresi, görüntüleri, ödeme bilgileri, sağlık bilgileri ve benzeri bilgiler kişisel veri tanımına girmektedir. Kişisel Verilerin Korunması’nın konusu verisi işlenen gerçek kişiler olup, tüzel kişiler kapsam dışında bırakılmıştır. Bu nedenle, bir tüzel kişinin sicil numarası, ticaret unvanı ve sicil bilgileri gibi içerisinde gerçek kişiye ait bilgi içermeyen bilgiler, KVK Kanunu gereği kişisel veri olarak korunmamaktadır. 6.2 Özel nitelikli kişisel veriler Özel nitelikli kişisel veriler; öğrenildiği taktirde ilgili kişinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki bilgiler olup; KVK Kanunu 6. maddesinin 1. fıkrasında şu şekilde sayılmaktadır: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri. Özel nitelikli kişisel verilerin kanunda açıkça yetki verilen durumlar dışında ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Bu kapsamda; Aktüel Bilgiler tarafından bu tür kişisel veriler Kanun gereği işlenmesi gereken durumlar dışında işlenmez veya ilgilinin açıkça rızası alınarak KVK Kanunu 6. maddesi uyarınca belirtilen şartlara uygun olarak işlenir. 7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI 7.1 Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin uyulacak ilkeler Toplanan tüm kişisel veriler, KVK Kanunu 4. maddesinde sayılan ilkelere uygun ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ile uyumlu bir şekilde işlenmelidir. Aktüel Bilgiler, KVK Kanunu 4. maddesi uyarınca; kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde kişisel verileri işlemekle sorumludur. Bu demektir ki; Aktüel Bilgiler kişisel verilerin işlenmesi sırasında kanunların ve diğer hukuki düzenlemelerin öngördüğü ilkelere uygun şekilde hareket etme mecburiyetindedir. Aktüel Bilgiler dürüstlük kurallarına uygun olmanın gereği kişisel verilerin işlenmesi sırasında şeffaf olmalı, bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğüne uymalıdır. Aktüel Bilgiler kişisel verilerin meşru ve hukuka uygun sebeplerle, yani ancak yasal olarak açıkça belirli ve hukuka uygun olan sınırlı amaçlarla işlemelidir. Aktüel Bilgiler kişisel verileri yürütmekte olduğu faaliyetlere bağlı olarak işlemelidir.Aktüel Bilgiler kişisel verileri gerekli olduğu ölçüde işlemelidir. Bu kapsamda orantılık ilkesi dikkate alınmalıdır ve kişisel veriler amacın gerektirdiği dışında kullanılmamalıdır. Ayrıca amaca ulaşmayı sağlayacak ölçü aşılarak ihtiyaç olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmalıdır. Aktüel Bilgiler kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmelidir (bkz. 9. Bölüm) ve bu sürenin sona ermesine rağmen, herhangi bir gerekçe ile bu verileri anonim hale getirmeden saklamamalıdır. 7.2 Aktüel Bilgiler’in kişisel verileri işleme amaçları Aktüel Bilgiler kişisel verileri KVK Kanunu 5 ve 6. maddeleri ile uyumlu olarak bu ve benzeri amaçlar için işlemektedir:
  • Kişisel ve iletişim verileri: Adı- soyadı, nick, e-mail bilgileri siteye kullanıcı kayıt ve iletişim amaçlı olarak  kullanılmaktadır.
  • Sosyal Ağ Bilgileri ve E-Mail Adresleri: Kullanıcıların mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişim sağlamaları ve bu doğrultuda toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır. E-Mail sistemi ise kullanıcılara anında bildirim gönderebilmek amacı ile “İsteğe bağlı” olarak kullanılmaktadır.
  • Konum verileri: Kullanıcı Aktüel Bilgiler sitesini kullanırken; kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır. Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. Kullanıcı özelinde lokasyon bazlı tanıtım ve bilgilendirme yapılmaktadır. Yukarıda ifade edilen veri bazlı amaçlar dışında genel olarak aşağıda belirtilen hususlar içinde veri toplanmaktadır.
  • Aktüel Bilgiler üyelerine yayınlar göndermek: Aktüel Bilgiler üyelerine elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak ile gerektiğinde kullanıcı ile temasa geçebilmek adına da kullanılabilmektedir.
7.3 Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesinin sağlanması Aktüel Bilgiler,gerekli tüm AB ve Türkiye yasalarının öngördüğü şekilde hareket etmekle yükümlüdür. 8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI POLİTİKASI 8.1 Yurtiçinde kişisel verilerin aktarımı: Aktüel Bilgiler kişisel verilerin aktarılması konusunda KVK Kanununda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekle yükümlüdür. Aktüel Bilgiler tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu kadar ki, KVK Kanunu ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir. Ayrıca, KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen şekilde 5. maddenin 2. fırkasında (örn: bir sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması ya da hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi gibi) veya özel nitelikli kişisel veriler için 6. maddenin 3. fıkrasında öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarılabilir. Aktüel Bilgiler, kişisel verileri Kanunda öngörülen şartlara uygun olarak ve gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere aktarabilir. 8.2 Yurtdışına kişisel verilerinizin aktarımı: Aktüel Bilgiler, kişisel verileri Türkiye’de üçüncü kişilere aktarabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yurt dışına da aktarabilir. KVK Kanununda belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin açık rızanın aranmadığı istisnai durumlarda, rızasız işlenme ve aktarma şartlarına ek olarak, verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması şartı aranmaktadır. Yeterli korumanın sağlanıp sağlanmadığını KVK kurulu belirleyecek olup; yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise, hem Türkiye’deki hem de ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve KVK Kurulunun izninin bulunması gerekmektedir. 8.3 Hangi kişi/kuruluşlara aktarım yapılmaktadır? Yetkili kurum ve kuruluşlar :Kamu tüzel kişileri ile ilgili mevzuatları kapsamında talep ettikleri bilgiler 8.1 maddesi uyarınca paylaşılır.Bölüm 7.2’de belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği diğer kişi veya kuruluşlar ise şunlarıdır; her türlü kişisel verilerin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında Aktüel Bilgiler ile müşterek ve müteselsil sorumlu olmak üzere bağlı ortaklıklar ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştirakler ile Aktüel Bilgiler olarak faaliyetleri yürütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet alınan, işbirliği içinde olunan, program ortağı olan yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir. 8.4 Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasına ilişkin Aktüel Bilgiler tarafından alınan tedbirler: Aktuelbilgiler.com kişisel verilerin korunması için gerekli teknik olarak çalışmalarda bulunmaktadır. Ayrıca kanunca öngörülen haller dışında bilgilerin 3. kişilere aktarımı konusunda taviz vermemektedir. 9. KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZASI POLİTİKASI 9.1 İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme Aktüel Bilgiler, KVK Kanunu 7. maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca işlediği kişisel verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin tutulma amacı sona erdikten sonra silinecek olup ortalama olarak 1 yıl belirlenmekle birlikte mevzuatsal olarak daha uzun süre öngörülen veriler mevzuatta belirtildiği süreyle sistemde kalmaya devam edecektir.Bu sebeple her bir kişisel veri için ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süreye ilişkin farklı bir muhafaza süresi geçerli olabilmektedir. 9.2 Kişisel verilerin muhafazasına ilişkin Aktüel Bilgiler tarafından alınan tedbirler KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine Aktüel Bilgiler tarafından, bu verilerin hiçbir şekilde kullanılmayacak ve geri getirilmeyecek şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar KVK Yönetmeliği’nde belirtilecek ilke ve kurallara uygun şekilde yerine getirilecektir. 10. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 10.1 Aktüel Bilgiler’in veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri KVK Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Aktuelbilgiler.com veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri şu şekildedir: Kişisel verilerin; o hukuka aykırı işlenmesini önlemek,o hukuka aykırı erişimi önlemek,o muhafazasını sağlamak,için her türlü teknik ve idari tedbir almak… Kuruluşu içinde gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak… Kendisi adına kişisel verileri işleyen kişilerin veya organlarında görev alan yetkililerin görevlerinden ayrılsalar dahi, görevleri sırasında öğrendikleri kişisel verileri kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme amacı dışında kullanmaması için gerekli önlemleri alır… İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesi halinde ilgilisine ve Kurul’a bildirmektir. 10.2 AktuelBilgiler.com’un veri güvenliğine ilişkin aldığı tedbirler Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirilmesi açısından ve güvenliğin risk teşkil ettiği durumlarda hızlı bir şekilde hareket edilmesi adına, AktuelBilgiler.com aşağıda sıralanmış olan tedbirleri alır: 10.2.1. Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler. Kişisel verinin işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesine ilişkin ilgili bölümlerde alınması gereken teknik ve idari tedbirler sayılmıştır. Aktüel Bilgiler bu tedbirleri eksiksiz olarak almak ve hukuka aykırı erişimi engellemekle yükümlü olduğu halde; yine de üçüncü kişilerin kişisel verilere hukuka aykırı erişimi söz konusu olmuş ise; kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuata ve Kurul kararlarına uygun şekilde ilgililerin zarar görmemesi için teknik ve idari tüm tedbirleri alır. 10.2.2. Kişisel verilerin korunması konusunda alınan tedbirler ve bunların denetimi. Şirket bünyesinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVK Kanunu ve ilgili mevuzata uygun şekilde oluşturulduğu ve kullanıldığı periyodik olarak takip edilerek denetlenir ve bu konuda yetkili kılınan kişi veya kurula raporlama yapılır. Aktüel Bilgiler, verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişileri kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunmasına ilişkin bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak; aynı zamanda bu kişilerle akdedilen sözleşmeler çerçevesinde kişisel verilerinin hukuka uygun şekilde korunmasına yönelik hükümler belirlemekle yükümlüdür. 10.2.3. Kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşası durumunda alınacak tedbirler. Aktüel Bilgiler, kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşasının engellenmesine yönelik tedbirler almakla ve buna ilişkin iç politika oluşturmakla yükümlüdür. Buna ek olarak, söz konusu durumlarda AktuelBilgiler.com, veri sorumlusu olarak, kişisel verileri yetkisiz bir şekilde ifşa edilen kişileri ve KVK Kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür. 12. ÇEREZ POLİTİKASI BU POLİTİKA EKİ Sitemizin “Gizlilik Politikası” sayfasında ayrı olarak ele alınmıştır. Detaylara erişebilirsiniz: https://www.aktuelbilgiler.com/gizlilik-politikasi/ 13. DOKÜMANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI İşbu veri politikası KVK Kanunu kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğü ile birlikte kişisel verileri bulunan kullanıcılara bildirilecek ve Aktüel Bilgiler’e bağlı sitelerde de yayınlanacaktır. 14. GÜNCELLEME PERİYODU Olası bir yeni güncelleme durumunda gerekli tüm duyuru ve güncellemeler buradan bildirilecektir. 15. YÜRÜRLÜK İşbu veri politikası yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve internet sitesinden kaldırılana kadar yürürlükte kalmaya devam eder. İtirazlar – İstekler ve diğer hususlar için bize ulaşabilirsiniz : https://www.aktuelbilgiler.com/iletisim/ Oluşturan : Aktüel Bilgiler  04.02.2018